Cynghorwyr Proffesiynol

Rydym yn deall yn iawn fod ein cysylltiadau proffesiynol yn awyddus i warchod eu henw da a’u statws proffesiynol. Maent yn ymwybodol o’r risgiau posib i’w henw da wrth iddynt gyfeirio cleientiaid. Mae 75point3 yn meddu ar y rhinweddau hollbwysig hyn:

Cymwysterau rhagorol – gallwn arddangos cymwysterau cyfwerth â rhai proffesiynau eraill. Mae gennym gynghorwyr sy’n meddu ar statws Ardystiedig a Siartredig. Mae gennym hefyd gynghorydd â chymhwyster STEP. Rydym yn mynnu bod pob un o’n cynghorwyr yn aelod o gymdeithas broffesiynol.

Enw da – Rydym yn adnabyddus ar hyd a lled gogledd Cymru ac nid ydym yn dibynnu ar ffynonellau allanol, megis cyrff masnach neu wefannau IFA, i hyrwyddo ein busnes. Byddwn yn rhwydweithio â busnesau yn ein hardal er mwyn creu cysylltiadau cryf ac adeiladu ar ein henw da.

Rydym wedi cael ein penodi’n asiantau ar gyfer Cymdeithas Adeiladu y Principality ac rydym yn rhedeg dwy asiantaeth ar eu rhan yn ein lleoliadau busnes ym Mae Colwyn ac yng Nghaernarfon.

Cyfrifwyr

Cyfreithwyr

Broceriaid Stoc

Arbenigwyr Yswiriant Cyffredinol

Dros y blynyddoedd, mae 75point3 wedi datblygu cysylltiadau da gyda nifer fawr o Gyfrifwyr, Cyfreithwyr, Broceriaid Stoc ac Arbenigwyr Yswiriant Cyffredinol. Gan weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol eraill, ein nod yw darparu cyngor arbenigol i gleientiaid ar feysydd penodol yn ymwneud â chynllunio ariannol.

Gyda newidiadau parhaus i ddeddfwriaeth mewn meysydd a allai effeithio ar eich cleientiaid corfforaethol neu eich cleientiaid preifat, rydym yn deall ei bod yn bwysig eich bod yn ymwybodol o’r newidiadau hyn a sut y gallent effeithio ar y cyngor y byddwch yn ei roi i’ch cleientiaid.

Beth bynnag fo anghenion penodol eich cleientiaid, drwy ddatblygu cysylltiadau gwerthfawr â gweithwyr proffesiynol eraill, rydych yn sicrhau bod eu hanghenion ariannol parhaus yn cael eu diwallu’n llwyr. Nid eich cleientiaid yn unig sy’n gallu elwa o weithio gyda ni.

Rhai enghreifftiau o’r meysydd y gallwn gynnig cyngor arnynt i’ch cleientiaid corfforaethol a phreifat

 

  • Pensiynau ac Ysgaru.
  • Prynu eiddo masnachol gyda chynllun pensiwn.
  • Cynllunio ar gyfer olyniaeth busnes a theuluol.
  • Yswiriant diogelu i fusnesau ac unigolion
  • Cyngor ar dreth etifeddiant
  • Buddsoddi cyfalaf a chynllunio ar gyfer ymddeol
  • Cyngor ar ofal hirdymor
  • Cyngor ar ryddhau ecwiti

Gwerthwyr Eiddo

Adeiladwyr Tai

Mae 75point3 yn deall bod cael cyngor priodol ar forgeisi yn rhan hollbwysig o’r broses o brynu tŷ. Rydym yn darparu atebion teilwredig i rai sydd eisiau cyngor ar forgeisi drwy gyfoeth o brofiad yn y farchnad morgeisi ac eiddo ac yn cynnig mynediad at yr ystod lawn, anghyfyngedig o gynhyrchion sydd ar gael.

Mae 75point3 yn rhoi mynediad neilltuol i Werthwyr Eiddo ac Adeiladwyr Tai at atebion morgais wedi’u teilwra ar gyfer eu cleientiaid. Gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf, heb golli’r elfen bersonol, bydd morgais addas yn cael ei drefnu’n gyflym ac effeithlon, gan adael y cleient yn rhydd i barhau â’i fywyd prysur.

Pam mae mwy o angen nag erioed am gyngor arbenigol ar forgeisi

Yn y sefyllfa economaidd sydd ohoni, mae angen sicrwydd cyson ar gleientiaid, oherwydd bod y meini prawf benthyca yn fwy caeth. Mae’r trothwyon ‘benthyciad mewn cymhariaeth â gwerth’ yn amrywio’n sylweddol rhwng benthycwyr ac yn pennu’r hyn y gall cleientiaid ei fforddio, a phrisiau o ganlyniad i hynny.

 

Nid yw’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn rheoleiddio Cynilion Cenedlaethol, rhai mathau o forgeisi a dulliau cyfuno dyledion, cynllunio ystadau ac ymddiriedolaethau, cyngor ar drethi a buddsoddiadau tramor.