75point3 – Hysbysiad Preifatrwydd

(Wedi’i fabwysiadu gan Gynrychiolwyr Penodedig cysylltiedig)

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn yn eich cylch.

Pa wybodaeth fyddwn ni’n ei chasglu yn eich cylch?

Byddwn yn casglu gwybodaeth yn eich cylch pan fyddwch yn ein defnyddio ar gyfer Cynllunio Ariannol, Cyngor ar Forgeisi a Gwasanaethau Buddsoddi. Bydd yr wybodaeth hon yn ymwneud â’ch amgylchiadau personol ac ariannol. Gall hefyd gynnwys categorïau arbennig o ddata personol, megis data ynghylch eich iechyd, os yw hyn yn angenrheidiol er mwyn darparu ein gwasanaethau.

Yn ogystal, mae’n bosib y byddwn yn casglu gwybodaeth pan fyddwch yn cwblhau arolygon cleientiaid yn wirfoddol neu’n darparu adborth i ni yn wirfoddol.

Cesglir gwybodaeth yn ymwneud â’r defnydd o’n gwefan gan ddefnyddio cwcis. Ffeiliau testun yw’r rhain, a osodir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth safonol am log rhyngrwyd a gwybodaeth am ymddygiad ymwelydd. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth a gasglwyd o’r wefan i wneud unrhyw ymweliadau eraill a wnewch â’r safle yn fwy personol i chi.

Gwybodaeth ynghylch unigolion cysylltiedig?

Efallai y bydd angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol ynghylch eich aelodau teulu agos a’ch dibynyddion er mwyn darparu ein gwasanaethau yn effeithiol i chi. Mewn achosion o’r fath, eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau eich bod wedi cael caniatâd y rhai dan sylw i roi’r wybodaeth yn eu cylch i ni. Byddwn ni’n darparu copi o’r hysbysiad preifatrwydd hwn iddynt neu, lle bo’n briodol, byddwn yn gofyn i chi roi’r wybodaeth ynghylch preifatrwydd iddynt.

Pam mae angen i ni gasglu a defnyddio eich data personol?

Y brif sail gyfreithiol y bwriadwn ei defnyddio ar gyfer prosesu eich data yw er mwyn cyflawni ein contract gyda chi. Mae’r wybodaeth a gasglwn yn eich cylch yn hanfodol er mwyn i ni allu cyflawni’r gwasanaethau y mae arnoch eu hangen gennym yn effeithiol. Yn ogystal, heb gasglu eich data personol ni fyddem yn gallu cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddiol.

Pan fydd angen data categori arbennig arnom, byddwn yn gofyn am ganiatâd penodol gennych er mwyn casglu a phrosesu’r wybodaeth hon.

Sut fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth yn eich cylch?

Rydym yn casglu gwybodaeth yn eich cylch er mwyn darparu’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn i ni eu darparu.

Gyda phwy fyddwn ni, efallai, yn rhannu eich gwybodaeth?

Os byddwch yn cytuno, efallai y byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost ynghylch cynhyrchion neu wasanaethau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi yn ein barn ni. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth at ddibenion marchnata â chwmnïau y tu allan i’n grŵp ni o gwmnïau/cwmnïau eraill.

Er mwyn darparu ein gwasanaethau i chi yn effeithiol, efallai y byddwn yn anfon eich manylion at drydydd partïon, megis y rhai y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer cydymffurfiaeth broffesiynol, cyfrifyddiaeth neu wasanaethau cyfreithiol, yn ogystal â darparwyr platfform y byddwn yn eu defnyddio i drefnu cynhyrchion ariannol ar eich cyfer.

Pan fydd trydydd partïon yn rhan o’r gwaith o brosesu eich data, bydd gennym gontract ar waith gyda nhw i sicrhau bod natur a diben y prosesu yn glir, eu bod yn destun dyletswydd cyfrinachedd wrth brosesu eich data ac y byddant yn gweithredu yn unol â’n cyfarwyddiadau ysgrifenedig ni yn unig.

Pan fydd angen anfon eich data personol ymlaen at drydydd parti, byddwn yn defnyddio mesurau diogelwch priodol i amddiffyn eich data personol wrth iddo gael ei drosglwyddo. Bydd hyn yn cael ei wneud mewn ffordd ddiogel, naill ai drwy ddefnyddio porth diogel, defnyddio ffeil wedi’i diogelu â chyfrinair neu amgrymptio data.

I gyflawni ein rhwymedigaethau o ran atal gwyngalchu arian a throseddau ariannol eraill, efallai y byddwn yn anfon eich manylion at asiantaethau trydydd parti at ddibenion gwirio hunaniaeth.

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich gwybodaeth?

Mewn egwyddor, ni ddylid cadw eich data personol am fwy o amser na sydd ei angen o dan delerau ein contract gwasanaethau gyda chi. Fodd bynnag, mae gofynion rheoleiddiol arnom i gadw eich data am gyfnodau gofynnol penodol. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i gadw’r data y tu hwnt i’r cyfnodau hyn oherwydd y posibilrwydd y gellid bod ei angen arnom i amddiffyn hawliad yn ein herbyn yn y dyfodol. Mewn unrhyw achos, ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy na 5 mlynedd wedi dyddiad eich marwolaeth.

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich data personol. Byddwn yn cydymffurfio â chais o’r fath, yn amodol ar gyfyngiadau ein rhwymedigaethau rheoleiddiol a’n buddiannau dilys, a nodir uchod.

Sut ydw i’n cael gafael ar yr wybodaeth rydych chi’n ei chadw yn fy nghylch?

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth rydym yn ei chadw yn eich cylch. Os ydych eisiau copi o rywfaint neu’r cyfan o’ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni drwy e-bost neu lythyr gan ddefnyddio’r manylion cysylltu isod.

Pan fydd eich data personol yn cael ei brosesu drwy ddull awtomataidd, mae gennych yr hawl i ofyn i ni symud eich data i sefydliad arall, i gael ei ddefnyddio ganddyn nhw. Rydym dan rwymedigaeth i sicrhau bod eich data personol yn gywir ac yn gyfredol. Gofynnwch i ni gael gwared ar unrhyw wybodaeth y credwch ei bod yn anghywir, os gwelwch yn dda.

Marchnata

Hoffem anfon gwybodaeth atoch ynghylch ein cynhyrchion a’n gwasanaethau, a chynhyrchion a gwasanaethau cwmnïau eraill yn ein grŵp, a allai fod o ddiddordeb i chi. Os ydych wedi cytuno i dderbyn gwybodaeth farchnata, cewch optio allan yn ddiweddarach.

Mae gennych hawl ar unrhyw adeg i’n hatal rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata. Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi at ddibenion marchnata o hyn allan, cysylltwch â ni drwy e-bost neu drwy’r post, neu drwy glicio yma.

Cwcis: Rydym yn defnyddio cwcis i olrhain defnydd ymwelwyr o’r wefan ac i lunio adroddiadau ystadegol ar weithgarwch ar y wefan. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.allaboutcookies.org/

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis ac mae’r wefan uchod yn dweud wrthych sut i dynnu cwcis oddi ar eich porwr. Fodd bynnag, mewn ychydig o achosion efallai na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithio o ganlyniad.

Beth allwch chi ei wneud os nad ydych chi’n hapus ynghylch y ffordd mae eich data personol yn cael ei brosesu?

Mae gennych hefyd hawl i wneud cwyn i’r awdurdod arolygol ar gyfer diogelu data. Yn y DU, Swyddfa’r Comisiynydd gwybodaeth yw hwn;

• Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF     Ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol)

Newidiadau i’n polisi preifatrwyd

Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn gosod unrhyw ddiweddariadau ar ein gwefan.

Sut i gysylltu â ni

Mae croeso ichi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein polisi preifatrwydd neu’r wybodaeth rydym yn ei chadw yn eich cylch;
• Ysgrifennwch atom: Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth, 14 Ffordd Penrhyn, Bae Colwyn, Conwy LL29 8LG
• Neu anfonwch neges e-bost i: info@75point3.com