Ein Pobl

Gall 75point3 eich rhoi ar ben y ffordd, beth bynnag fo’ch angen.

Beth am gael sgwrs gydag un o’n harbenigwyr heddiw.

Stephen Jones

Stephen Jones - Cynllunydd Ariannol Siartredig

Mae gan Stephen dros 20 mlynedd o brofiad ym maes cynllunio ariannol ac mae’n un o’r cynllunwyr mwyaf cymwys yn y DU ar ôl llwyddo i ennill statws Siartredig a statws Ardystiedig. Yn ogystal, mae Stephen wedi llwyddo yn arholiadau arbenigol Sefydliad yr Ymarferwyr Ymddiriedolaeth ac Ystad (STEP) ac mae’n Ymarferydd Ymddiriedolaeth ac Ystad (TEP) Cofrestredig. Etholwyd Stephen yn un o Gymrodyr y Sefydliad Yswiriant Siartredig (FCII) yn 2010. Yn fyd-eang, ystyrir mai cael eich derbyn i fod yn gymrawd o’r CII yw’r cymhwyster blaenaf ar gyfer rhai sy’n gweithio yn y diwydiant yswiriant.

Mae Stephen wedi bod yn rhoi cyngor i gleientiaid preifat ar faterion sy’n codi yn dilyn ymddeoliad, gan gynnwys cynllunio treth etifeddiant, ers 1999. Mae hefyd wedi ennill nifer o wobrau cenedlaethol am ei gyngor drwy Wobrau Cynllunydd Ariannol y Flwyddyn a gynhelir gan un o gyhoeddiadau arbenigol y Financial Times: Money Management. Mae arbenigedd technegol Stephen heb ai ail, ond mae’n credu mai’r hyn sy’n gwneud ei gyngor mor boblogaidd yw’r ffaith ei fod yn berson hawdd i sgwrsio â fo a’i allu i wneud datrysiadau cymhleth yn hawdd eu deall.

Ebost: stephenjones@75point3.com

Ffôn: 01745 530202

Mark Bonsall

Mark Bonsall – Cynghorydd Morgeisi a Diogelu

Mae Mark wedi bod yn gweithio ym maes gwasanaethau ariannol am dros 18 mlynedd, ac am y 15 mlynedd ddiwethaf mae wedi bod yn cynghori cleientiaid ar eu gofynion o ran morgais. Mae Mark wedi llwyddo mewn arholiadau uwch ym maes morgeisi, sy’n golygu ei fod yn gymwys i drafod pob agwedd ar gynllunio morgais, gan gynnwys: prynu tŷ, ail-forgeisio, prynu i osod, morgeisi masnachol a chyfuno dyledion.

Mae Mark hefyd yn gymwys i ddarparu cyngor i gleientiaid yn hwyrach yn eu hoes sy’n dymuno rhyddhau gwerth o’u cartref drwy forgais rhyddhau ecwiti neu gynllun refersiwn cartref. Bydd Mark yn defnyddio’r farchnad forgeisi gyfan wrth roi cyngor ac mae’n teimlo bod yr annibyniaeth hon yn caniatáu iddo roi’r cyngor cywir a sicrhau’r cynigion gorau posib. Mae Mark hefyd yn Swyddog Cydymffurfiaeth i’r cwmni.

Ebost: markbonsall@75point3.com

Ffôn: 01492 877299

David Porter

David Hamilton Porter – Cynghorydd Ariannol Annibynnol

Mae David yn Gyfarwyddwr yn 75point3 ac yn un o’r partneriaid sefydlu. Ei arbenigedd yw darparu atebion cynhwysfawr i anghenion cynllunio ariannol cleientiaid preifat a busnesau. Bydd David hefyd yn cydweithio’n agos â gweithwyr proffesiynol eraill, megis cyfrifwyr a chyfreithwyr, i sicrhau bod amcanion ariannol eu cleientiaid yn cael eu diwallu. Mae gan David dros 20 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol ac mae’n meddu ar Ddiploma y CII mewn Cynllunio Ariannol.

Ym marn David, dylid canolbwyntio ar y broses cynllunio ariannol bob amser, i helpu’r cleient i benderfynu beth sy’n bwysig iddo a beth mae’n gobeithio ei gyflawni. Bydd hyn yn golygu edrych yn fanwl ar amgylchiadau personol a sefyllfa ariannol cleient, mewn meysydd megis cynllunio ar gyfer ymddeol, yswiriant diogelu teulu, buddsoddi cyfalaf a chyngor ar gynllunio treth etifeddiant. Bydd David bob amser yn ceisio helpu cleientiaid i gyrraedd eu nod, a hynny drwy ddull anffurfiol a phersonol.

Ebost: davidporter@75point3.com

Ffôn: 01745 530202

Kirsty Stewart

Kirsty Haydock – Cynghorydd Ariannol Annibynnol

Mae gan Kirsty dros 7 mlynedd o brofiad ym maes cynllunio ariannol. Mae Kirsty wedi cwblhau Diploma y CII mewn Cynllunio Ariannol ac ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at Ddiploma Uwch a Statws Siartredig. Gall Kirsty ddarparu cyngor ar bob agwedd ar gynllunio ariannol, gan gynnwys yswiriant bywyd, ac atebion pensiwn a buddsoddi, gydag arbenigedd mewn cynlluniau pensiwn corfforaethol. Ym mis Hydref 2014, fe gafodd Kirsty gydnabyddiaeth genedlaethol pan gafodd ei henwi ymhlith y goreuon yn y DU yng ngwobr Cynllunydd Cofrestru Awtomatig y Flwyddyn cyhoeddiad arbenigol y Financial Times, Money Management.

Ebost: kirstyhaydock@75point3.com

Ffôn: 01745 530202

Tracy Brookes

Tracy Brookes - Cynllunydd Ariannol Siartredig

Mae gan Tracy dros 11 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol. Yn ogystal ag ennill Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cyfrifeg a Chyllid, mae Tracy yn gynghorydd ariannol cymwys iawn, a hithau wedi ennill statws Siartredig a statws Ardystiedig yn 2013, sef yr uchaf o’r cymwysterau seiliedig ar arholiad i gynghorwyr ariannol yn y DU.

Mae Tracy hefyd wedi cael ei hethol yn un o Gymrodyr y Gymdeithas Cyllid Personol, sy’n dangos dyfnder ei gwybodaeth dechnegol a’i hymrwymiad i ddatblygiad personol, ac mae wedi ennill y Dystysgrif Gwasanaethau Ariannol (Cynllunio Ymddiriedolaeth ac Ystad) gan Gymdeithas yr Ymarferwyr Ymddiriedolaeth ac Ystad (STEP) – sy’n gymdeithas fyd-enwog. Mae Tracy yn arbenigo mewn darparu cyngor ar fuddsoddiadau a phensiynau i gleientiaid preifat a busnesau. Mae Tracy yn gallu siarad Cymraeg a gall gynnig gwasanaeth dwyieithog.

Ebost: tracybrookes@75point3.com

Ffôn: 01745 530202

Nisha Hampshire-Jones

Nisha Hampshire-Jones – Cynghorydd Morgeisi a Diogelu

Mae gan Nisha dros 12 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol. Mae Nisha wedi llwyddo mewn arholiadau ym maes morgeisi, sy’n golygu ei bod yn gymwys i drafod pob agwedd ar gynllunio morgais, gan gynnwys: prynu tŷ, ail-forgeisio, prynu i osod, morgeisi masnachol a chyfuno dyledion. Bydd Nisha’n defnyddio’r farchnad forgeisi gyfan wrth roi cyngor ac mae’n teimlo bod yr annibyniaeth hon yn caniatáu iddi roi’r cyngor cywir a sicrhau’r cynigion gorau posib. Mae Nisha hefyd yn cynghori ar yswiriant diogelu, gan gynnwys yswiriant bywyd, salwch difrifol a diogelu incwm.

Ebost: nisha@75point3.com

Ffôn: 01492 536333

Carol Goodwin

Carol Goodwin – Cynghorydd Morgeisi a Diogelu

Mae gan Carol dros 5 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol. Mae Carol wedi llwyddo mewn arholiadau ym maes morgeisi, sy’n golygu ei bod yn gymwys i drafod pob agwedd ar gynllunio morgais, gan gynnwys: prynu tŷ, ail-forgeisio, prynu i osod, morgeisi masnachol a chyfuno dyledion. Bydd Carol yn defnyddio’r farchnad forgeisi gyfan wrth roi cyngor ac mae’n teimlo bod yr annibyniaeth hon yn caniatáu iddi roi’r cyngor cywir a sicrhau’r cynigion gorau posib.

Bydd Carol yn gweithio’n agos gyda’i chleientiaid, gan arbenigo ym maes adeiladu o’r newydd, i sicrhau bod y broses o symud i’w cartrefi newydd yn un esmwyth i brynwyr tro cyntaf a rhai sy’n symud o gartref arall. Bydd hi’n helpu cleientiaid drwy Gynlluniau Tai y Llywodraeth ac yn helpu i weithredu’r cynlluniau hyn. Mae Carol hefyd yn cynghori ar yswiriant diogelu, gan gynnwys yswiriant bywyd, salwch difrifol a diogelu incwm.

Ebost: carolgoodwin@75point3.com

Ffôn: 01492 536333

Sandra Davies

Sandra Davies – Cynghorydd Morgeisi a Diogelu

Mae gan Sandra nifer o flynyddoedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol ac mae wedi llwyddo mewn arholiadau ym maes morgeisi, sy’n golygu ei bod yn gymwys i drafod pob agwedd ar gynllunio morgais, gan gynnwys: prynu tŷ, ailforgeisio, prynu i osod a chyfuno dyledion.

Bydd Sandra’n defnyddio’r farchnad forgeisi gyfan wrth roi cyngor ac mae’n teimlo bod yr annibyniaeth hon yn caniatáu iddi roi’r cyngor cywir a sicrhau’r cynigion gorau posib. Bydd Sandra’n cydweithio’n agos â chleientiaid, adeiladwyr a gwerthwyr eiddo. Mae Sandra hefyd yn cynghori ar yswiriant diogelu, gan gynnwys yswiriant bywyd, salwch difrifol a diogelu incwm. Mae Sandra’n gallu siarad Cymraeg a gall gynnig gwasanaeth dwyieithog.

Ebost: sandradavies@75point3.com

Ffôn: 01286 674500

Martyn Wickens

Martyn Wickens – Cynghorydd Morgeisi a Diogelu

Mae gan Martyn dros 6 blynedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol. Mae Martyn wedi cwblhau Diploma y CII mewn Cynllunio Ariannol ac arholiadau ym maes morgeisi, sy’n golygu ei fod yn gymwys i ddarparu cyngor ar bob agwedd ar gynllunio ariannol. Fodd bynnag, mae wedi dewis arbenigo mewn darparu cyngor ar bob agwedd ar gynllunio morgais, gan gynnwys: prynu tŷ, ailforgeisio, prynu i osod, morgeisi masnachol a chyfuno dyledion. Mae Martyn hefyd yn cynghori ar yswiriant diogelu, gan gynnwys yswiriant bywyd, salwch difrifol a diogelu incwm.

Ebost: martynwickens@75point3.com

Ffôn: 01492 877299

David Haycocks

David Haycocks – Cynghorydd Morgeisi a Diogelu

Mae gan David dros 30 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol. Mae wedi llwyddo mewn arholiadau uwch ym maes morgeisi, sy’n golygu ei fod yn gymwys i drafod pob agwedd ar gynllunio morgais, gan gynnwys: prynu tŷ, ailforgeisio, prynu i osod, morgeisi masnachol a chyfuno dyledion.

Mae David hefyd yn gymwys i ddarparu cyngor i gleientiaid yn hwyrach yn eu hoes sy’n dymuno rhyddhau gwerth o’u cartref drwy forgais rhyddhau ecwiti neu gynllun refersiwn cartref. Bydd David yn defnyddio’r farchnad forgeisi gyfan wrth roi cyngor ac mae’n teimlo bod yr annibyniaeth hon yn caniatáu iddo roi’r cyngor cywir a sicrhau’r cynigion gorau posib.

Ebost: davidhaycocks@75point3.com

Ffôn:01492 877299

David Jones

David Jones – Cynghorydd Ariannol Annibynnol

Mae gan David dros 10 mlynedd o brofiad ym maes Gwasanaethau Ariannol. Mae wedi cwblhau Diploma y CII mewn Cynllunio Ariannol ac ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at Ddiploma Uwch a Statws Siartredig. Gall David ddarparu cyngor ar bob agwedd ar gynllunio ariannol, gan gynnwys yswiriant bywyd, ac atebion pensiwn a buddsoddi, gydag arbenigedd mewn cynlluniau pensiwn corfforaethol.

Ebost: davidjones@75point3.com

Ffôn: 01745 530202

Antonia Martins

Antonia Martins – Cynghorydd Ariannol Annibynnol

Mae gan Antonia dros 11 mlynedd o brofiad ym maes Gwasanaethau Ariannol. Mae Antonia wedi cwblhau Diploma y CII mewn Cynllunio Ariannol ac ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at Ddiploma Uwch a Statws Siartredig. Gall Antonia ddarparu cyngor ar bob agwedd ar gynllunio ariannol, gan gynnwys yswiriant bywyd, ac atebion pensiwn a buddsoddi.

Ebost: antonia@75point3.com

Ffôn: 01745 530202

Ffion Berry Evans

Ffion Berry Evans – Cynghorydd Morgeisi a Diogelu

Mae gan Ffion dros 20 mlynedd o brofiad ym maes Gwasanaethau Ariannol. Mae Ffion wedi llwyddo mewn arholiadau uwch ym maes morgeisi, sy’n golygu ei bod yn gymwys i drafod pob agwedd ar gynllunio morgais, gan gynnwys: prynu tŷ, ailforgeisio, prynu i osod, morgeisi masnachol a chyfuno dyledion.

Mae Ffion yn meddu ar wybodaeth drylwyr o dai fforddiadwy a chyfyngiadau/amodau cynllunio a osodir ar dai lleol. Mae Ffion hefyd yn cynghori ar yswiriant diogelu, gan gynnwys yswiriant bywyd, salwch difrifol a diogelu incwm. Mae Ffion yn gallu siarad Cymraeg a gall gynnig gwasanaeth dwyieithog.

Ebost: ffionberry@75point3.com

Ffôn: 01492 536333

Kimberley Knight

Kimberley Knight – Paragynllunydd

Mae gan Kim dros 9 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol. Mae Kim wedi ennill Statws Siartredig ac mae’n gweithio tuag at ddod yn un o Gymrodyr y Sefydliad Cyllid Personol. Mae Kim yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu ymchwil technegol ac ariannol i’n cynghorwyr ariannol. Fodd bynnag, mae hi hefyd yn cynorthwyo gyda hyfforddiant cynghorydd ariannol, yn ogystal â darparu cymorth ar faterion cydymffurfio i Swyddog Cydymffurfiaeth y cwmni.

Ebost: kimknight@75point3.com

Ffôn: 01745 530202

Kimberley Knight

Thomas Durkin – Paragynllunydd

Mae gan Thomas dros 6 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol. Mae wedi cwblhau Diploma y CII mewn Cynllunio Ariannol Rheoledig, Tystysgrif mewn Paragynllunio ac ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at Ddiploma Uwch a Statws Siartredig. Prif ffocws Thomas yn 75point3 yw darparu ymchwil technegol ac ariannol a chymorth i’n cynghorwyr ariannol. Mae ei wybodaeth arbenigol o gynllunio pensiynau a buddsoddiadau yn golygu ei fod yn gallu gweithio’n agos gyda chynghorwyr i sicrhau bod cleientiaid bob amser yn cyflawni eu hamcanion ariannol a phersonol.

Ebost: thomasdurkin@75point3.com

Ffôn: 01745 530202

Kimberley Knight

Emma Hall – Cynllunydd Ariannol Siartredig

Mae gan Emma dros 13 mlynedd o brofiad ym maes gwasanaethau ariannol. Cydnabuwyd ei sgiliau a phroffesiynoldeb yn gynnar yn ei gyrfa ar ôl iddi dderbyn gwobr Cynghorydd Ariannol Annibynnol Cymwys Newydd y Flwyddyn yng ngwobrau Cynghorydd Ariannol Bywyd a Phensiwn 2010. Mae hi wedi mynd o nerth i nerth, gan ennill statws Siartredig yn 2014 a chael ei hethol yn Gymrawd y Sefydliad Cyllid Personol sy’n adlewyrchu ei gwybodaeth dechnegol ac ymrwymiad at ddatblygiad proffesiynol. Mae Emma’n arbenigo mewn darparu cyngor i gleientiaid a busnesau preifat am fuddsoddiadau, pensiynau a diogelu, ac mae’n mwynhau defnyddio modelau llif arian i gwblhau ei dull holistig o gynllunio ariannol.

Ebost: emmahall@75point3.com

Ffôn: 01745 530202

 

Kimberley Knight

Rory Durkin – Cynllunydd Ariannol Siartredig

Mae gan Rory dros 28 mlynedd o brofiad mewn gwasanaethau ariannol ac mae ganddo statws Siartredig (un o’r cymwysterau ar sail arholiadau uchaf ar gyfer cynghorwyr ariannol yn y DU), gan ennill gradd Ragoriaeth yn arholiad Cynllunio Ariannol Personol G20. Er 1991, mae wedi bod yn cynghori cleientiaid preifat ar faterion buddsoddi ac ymddeol, gan gynnwys cynllunio treth etifeddiant.

Etholwyd Rory yn Gymrawd y Gymdeithas Cyllid Personol, sy’n dangos ei wybodaeth dechnegol a’i ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol. Mae ganddo hefyd Dystysgrif Gwasanaethau Ariannol (Ymddiriedolaethau a Chynllunio Ystadau) gan y Gymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau (STEP) byd-enwog.

Pa un a ydych chi’n hyderus am eich blaenoriaethau ariannol, neu eich bod yn teimlo bod angen i chi gael eich cyfeirio i’r cyfeiriad cywir, gall Rory eich helpu i gynllunio a threfnu eich cyllid, a rhoi sicrwydd i chi bod eich bywyd ariannol mewn sefyllfa dda.

Ebost: rorydurkin@75point3.com

Ffôn: 01745 530202