Ein Ffordd o Weithio

Fel cynllunwyr ariannol annibynnol gall ein tîm o gynghorwyr cymwys, ymroddgar a phrofiadol roi’r holl gyngor sydd ei angen arnoch, gyda mynediad at ystod eang o opsiynau i deilwra’r datrysiad ariannol gorau i chi.

Bydd sgwrs anffurfiol gydag un o’n harbenigwyr yn rhoi i chi’r cyngor sydd ei angen arnoch.

Beth am gael sgwrs gydag un o’n harbenigwyr heddiw?

1. Trafodaeth Gychwynnol

Yn ein cyfarfod cychwynnol, sy’n rhad ac am ddim a heb rwymedigaeth, rydym yn sefydlu eich nodau, amcanion a dyheadau. Mae’n bwysig ein bod yn deall yn llawn eich sefyllfa bresennol a pha gynhyrchion ariannol presennol sydd gennych yn eu lle. Nid ydym yn ymgymryd ag unrhyw gynllunio ariannol ar eich rhan hyd nes ein bod yn cadarnhau ein ffioedd ac rydych yn cytuno i symud ymlaen.

2. Casglu’r wybodaeth

Yn ystod y cam hwn o’r broses, rydym yn casglu gwybodaeth am eich incwm a gwariant, asedau a rhwymedigaethau presennol a gwybodaeth am eich polisïau a buddsoddiadau presennol. Rydym yn sefydlu eich ‘Sefyllfa Bresennol’ gyda’r wybodaeth ffeithiol hon.

3. Paratoi dadansoddiad ac ymchwilio

Wedi derbyn gwybodaeth am eich cynlluniau presennol, rydym yn mynd ymlaen i ddarganfod mwy amdanynt a sut y gallant weithio gyda’ch nodau a dyheadau. Unwaith y byddwn wedi cael yr holl wybodaeth, byddwn yn paratoi dadansoddiad ariannol o’ch sefyllfa bresennol. Rydym yn edrych ar gynllunio ariannol am oes ac yn adnabod bylchau a fydd yn eich atal rhag cyflawni eich nodau, rydym yn trin ffigyrau.

4. Dylunio’r cynllun gweithredu

Byddwn yna’n ffurfioli ein datrysiadau mewn adroddiad wedi ei bersonoli sy’n unigryw i’ch sefyllfa.

5. Rhoi’r cynllun ar waith

Caiff y cynllun ei egluro’n glir i chi wyneb yn wyneb, atebir eich holl gwestiynau ac wrth gwrs, eich penderfyniad chi yw rhoi’r cynllun ar waith, rydym yn cytuno gyda’n gilydd ar y ffordd orau i symud ymlaen. Unwaith y byddwch yn hapus gyda’ch cynllun, bydd ein tîm yn ei roi ar waith.

6. Monitro ac Adolygu’r cynllun

Fel cleient rydym yn adolygu’r cynllun yn rheolaidd gyda chi, mae pethau’n newid, sefyllfaoedd personol, deddfwriaeth, marchnadoedd…byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich cynllun yn gweithio i chi. Rydym yn adolygu ei lwyddiannau yn erbyn mesurau yr ydym wedi cytuno arnynt yn y cynllun. Byddwn yn cytuno ar strwythur adolygu parhaus a chostau cysylltiedig gyda chi o’r cychwyn cyntaf.

1. Trafodaeth Gychwynnol

Yn ein cyfarfod cychwynnol, sy’n rhad ac am ddim a heb rwymedigaeth, rydym yn sefydlu eich nodau, amcanion a dyheadau. Mae’n bwysig ein bod yn deall yn llawn eich sefyllfa bresennol a pha gynhyrchion ariannol presennol sydd gennych yn eu lle. Nid ydym yn ymgymryd ag unrhyw gynllunio ariannol ar eich rhan hyd nes ein bod yn cadarnhau ein ffioedd ac rydych yn cytuno i symud ymlaen.

2. Casglu’r wybodaeth

Yn ystod y cam hwn o’r broses, rydym yn casglu gwybodaeth am eich incwm a gwariant, asedau a rhwymedigaethau presennol a gwybodaeth am eich polisïau a buddsoddiadau presennol. Rydym yn sefydlu eich ‘Sefyllfa Bresennol’ gyda’r wybodaeth ffeithiol hon.

3. Paratoi dadansoddiad ac ymchwilio

Wedi derbyn gwybodaeth am eich cynlluniau presennol, rydym yn mynd ymlaen i ddarganfod mwy amdanynt a sut y gallant weithio gyda’ch nodau a dyheadau. Unwaith y byddwn wedi cael yr holl wybodaeth, byddwn yn paratoi dadansoddiad ariannol o’ch sefyllfa bresennol. Rydym yn edrych ar gynllunio ariannol am oes ac yn adnabod bylchau a fydd yn eich atal rhag cyflawni eich nodau, rydym yn trin ffigyrau.

4. Dylunio’r cynllun gweithredu

Byddwn yna’n ffurfioli ein datrysiadau mewn adroddiad wedi ei bersonoli sy’n unigryw i’ch sefyllfa.

5. Rhoi’r cynllun ar waith

Caiff y cynllun ei egluro’n glir i chi wyneb yn wyneb, atebir eich holl gwestiynau ac wrth gwrs, eich penderfyniad chi yw rhoi’r cynllun ar waith, rydym yn cytuno gyda’n gilydd ar y ffordd orau i symud ymlaen. Unwaith y byddwch yn hapus gyda’ch cynllun, bydd ein tîm yn ei roi ar waith.

6. Monitro ac Adolygu’r cynllun

Fel cleient rydym yn adolygu’r cynllun yn rheolaidd gyda chi, mae pethau’n newid, sefyllfaoedd personol, deddfwriaeth, marchnadoedd…byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich cynllun yn gweithio i chi. Rydym yn adolygu ei lwyddiannau yn erbyn mesurau yr ydym wedi cytuno arnynt yn y cynllun. Byddwn yn cytuno ar strwythur adolygu parhaus a chostau cysylltiedig gyda chi o’r cychwyn cyntaf.