Morgeisi

Gall 75point3 eich rhoi ar ben y ffordd, beth bynnag fo’ch angen.

Beth am gael sgwrs gydag un o’n harbenigwyr heddiw?

Prynwr am y Tro Cyntaf

Gwyddom y gall cymryd morgais allan am y tro cyntaf fod yn brofiad dychrynllyd i brynwyr am y tro cyntaf. Felly, byddwn yn eich tywys drwy’r broses gyfan, gan gynnwys unrhyw gymorth sydd ar gael a gefnogir gan y Llywodraeth, a chanfod y fargen orau i chi.

Symud Cartref

Mae symud cartref yn ddigon o straen, felly rydym yma i ofalu am eich morgais fel y gallwch ganolbwyntio ar ei wneud mor ddi-lol ag sy’n bosibl.

Newid eich Morgais

Gall newid eich morgais i ddarparwr morgeisi newydd arbed arian i chi, eich helpu i sicrhau cyfradd sefydlog, neu ryddhau cyllid i’w ddefnyddio at ddibenion eraill. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cyfraddau mwyaf cystadleuol

Morgeisi i Landlordiaid

Mae rhai morgeisi ‘prynu i osod’ gwych ar gael i landlordiaid hen a newydd. Gallwn eich helpu i ddechrau neu adeiladu eich portffolio o eiddo a gyda’r prinder tai yn y DU, mae hyn yn sicr o fod yn fuddsoddiad ar gyfer y tymor hir

Ariannu Hunanadeiladu

Efallai fod hunanadeiladu yn faes arbenigol, ond nid oes raid iddo fod yn gymhleth. Byddwn yn rhoi i chi’r holl gyngor sydd ei angen arnoch i gael y morgais hunanadeiladu priodol, fel y gallwch ganolbwyntio ar adeiladu eich cartref delfrydol.

Blynyddoedd Hŷn

Os ydych angen sicrhau arian ar ôl i chi ymddeol neu mae tymor eich morgais wedi dod i ben, gall ein harbenigwyr gynnig y cyngor priodol i chi am yr ystod eang o opsiynau sydd ar gael, gan gynnwys rhyddhau ecwiti a morgeisi am oes.

Morgeisi Masnachol

Mae’r rhain yn gynhyrchion unigryw sy’n gofyn am gyngor arbenigol i wneud yn siŵr bod y darparwr morgeisi a’r benthyciwr yn hapus. Byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y fargen orau i fodloni anghenion benthyca eich busnes

Dod o hyd i Forgais

Defnyddiwch yr adnoddau isod i’ch cynorthwyo gyda dod o hyd i forgais.

Y ffi arferol ar gyfer cyngor morgeisi yw £399. GALLWCH GOLLI EICH CARTREF OS NAD YDYCH YN PARHAU I AD-DALU’R MORGAIS NEU UNRHYW DDYLED ARALL WEDI EI WARANTU YN EI ERBYN.

Y ffi arferol ar gyfer cyngor morgeisi yw £399. GALLWCH GOLLI EICH CARTREF OS NAD YDYCH YN PARHAU I AD-DALU’R MORGAIS NEU UNRHYW DDYLED ARALL WEDI EI WARANTU YN EI ERBYN

Nid yw’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn rheoleiddio rhai morgeisi masnachol a phrynu i osod

Bydd morgais Am Oes wedi ei warantu yn erbyn eich cartref neu Ryddhau Ecwiti yn lleihau gwerth eich eiddo a gall effeithio ar eich hawl i fudd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd. Ein ffi arferol ar gyfer y math hwn o gyngor yw £699.

Llyfryn