Cleientiaid Busnes

Gwasanaethau a Gynigiwn

Cynllunio Pensiynau Corfforaethol

Mae 75point3 yn cynghori ar drefniadau grŵp, gan gynnwys Pensiynau Gweithredol, Pensiynau Hunan-weinyddu Bychain, Cynlluniau Pensiwn Personol Grŵp, Cynlluniau Pensiwn Rhanddeiliaid, a Phensiynau Personol Hunan-fuddsoddi.

Efallai y bydd yn well gan gyfarwyddwyr sefydlu cynllun pensiwn ar wahân i gynllun eu cyflogeion. Gallai hyn fod oherwydd bod tymor eu cyflogaeth yn nifer penodol o flynyddoedd, efallai fod eu sefyllfa o ran treth yn fwy cymhleth na sefyllfa eu cyflogeion, neu ei bod yn well ganddynt sefydlu math o gynllun hunan-weinyddu sy’n fwy addas i’w hamgylchiadau.

Yn ogystal, efallai y bydd cyfarwyddwyr a phartneriaid yn dymuno defnyddio cynllun pensiwn eu cwmni ar ryw bwynt i godi cyllid ar gyfer eu busnes. Gall hyn fod yn ffordd fwy effeithion o ran cost a threth o ariannu’r broses o gaffael eiddo masnachol.

Diogelu Personau Allweddol

Mae marwolaeth neu salwch hirdymor gweithiwr allweddol yn gallu cael effaith ddifrifol ar ddyfodol busnes, a gall 75point3 drefnu yswiriant i gynorthwyo cwmni mewn sefyllfa o’r fath.

Mae cyfarwyddwyr a chyflogeion sydd â sgiliau neu wybodaeth arbenigol iawn yn allweddol i’r cwmni y maent yn gweithio iddo. Mae colli gweithiwr o’r fath drwy ymadawiad annisgwyl yn gallu bod yn niweidiol i’r busnes. Dyna pam mae cymryd yswiriant person allweddol i ddiogelu eich cwmni yn syniad doeth.

Gall yswiriant person allweddol ddarparu nifer o fuddion. Gall y rhain gynnwys:

  1. Talu cost rhywun i gymryd eu lle dros dro
  2. Talu cost recriwtio rhywun i gymryd eu lle ar sail barhaol
  3. Darparu ar gyfer y gost sy’n gysylltiedig â marwolaeth neu analluogrwydd aelod allweddol o staff.

Bydd cwmpas llawn yr yswiriant yn dibynnu ar y math o bolisi a brynir, ond ar eu menter eu hunain y bydd cwmnïau’n dewis anwybyddu’r risgiau sy’n gysylltiedig â cholli aelodau allweddol o staff. Efallai na fydd rhanddeiliaid, rheolwyr banc, cyflenwyr a chwsmeriaid mor ddidaro ynghylch y mater.

Diogelu Cyfranddaliadau

Mae’n beth cyffredin i gyfranddalwyr wneud cynlluniau ar gyfer trosglwyddo eu cyfranddaliadau cyn neu ar ôl ymddeol. Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig sicrhau nad yw marwolaeth sydyn cyfranddaliwr yn achosi trafferthion ariannol i weddill y cyfranddalwyr. Gall 75point3 gynghori ar gynlluniau diogelu addas.

Gall cytundebau cyfarwyddwyr neu bartneriaid ddarparu bod gweddill y cyfarwyddwyr yn gallu prynu cyfranddaliadau cyfarwyddwyr eraill sy’n gyfranddalwyr pe byddent yn marw. Fodd bynnag, mae risg na fydd gan y cyfarwyddwyr eraill ddigon o arian pan fydd cyd-gyfarwyddwr yn marw’n annisgwyl.

Un ffordd o gwmpas hyn yw cymryd yswiriant bywyd fel ffynhonnell gyllid. I drefnu yswiriant o’r fath, mae’n rhaid i bawb dan sylw ddeall a chytuno i’r trefniant. Bydd hefyd angen rhoi ystyriaeth ofalus i ffigyrau er mwyn penderfynu faint o yswiriant sydd ei angen.

Marwolaeth Cyflogai yn ystod Gwasanaeth

Mae darparu Cynllun Marwolaeth yn ystod Gwasanaeth i gyflogeion yn ffordd hwylus o ddarparu diogelwch ariannol i staff a’u teuluoedd. Gall 75point3 gynghori ar y gwahanol ffyrdd o ddarparu’r yswiriant hwn.

Gwasanaethau a Gynigiwn

Cynllunio Pensiynau Corfforaethol

Mae 75point3 yn cynghori ar drefniadau grŵp, gan gynnwys Pensiynau Gweithredol, Pensiynau Hunan-weinyddu Bychain, Cynlluniau Pensiwn Personol Grŵp, Cynlluniau Pensiwn Rhanddeiliaid, a Phensiynau Personol Hunan-fuddsoddi.

Efallai y bydd yn well gan gyfarwyddwyr sefydlu cynllun pensiwn ar wahân i gynllun eu cyflogeion. Gallai hyn fod oherwydd bod tymor eu cyflogaeth yn nifer penodol o flynyddoedd, efallai fod eu sefyllfa o ran treth yn fwy cymhleth na sefyllfa eu cyflogeion, neu ei bod yn well ganddynt sefydlu math o gynllun hunan-weinyddu sy’n fwy addas i’w hamgylchiadau.

Yn ogystal, efallai y bydd cyfarwyddwyr a phartneriaid yn dymuno defnyddio cynllun pensiwn eu cwmni ar ryw bwynt i godi cyllid ar gyfer eu busnes. Gall hyn fod yn ffordd fwy effeithion o ran cost a threth o ariannu’r broses o gaffael eiddo masnachol.

Diogelu Personau Allweddol

Mae marwolaeth neu salwch hirdymor gweithiwr allweddol yn gallu cael effaith ddifrifol ar ddyfodol busnes, a gall 75point3 drefnu yswiriant i gynorthwyo cwmni mewn sefyllfa o’r fath.

Mae cyfarwyddwyr a chyflogeion sydd â sgiliau neu wybodaeth arbenigol iawn yn allweddol i’r cwmni y maent yn gweithio iddo. Mae colli gweithiwr o’r fath drwy ymadawiad annisgwyl yn gallu bod yn niweidiol i’r busnes. Dyna pam mae cymryd yswiriant person allweddol i ddiogelu eich cwmni yn syniad doeth.

Gall yswiriant person allweddol ddarparu nifer o fuddion. Gall y rhain gynnwys:

  1. Talu cost rhywun i gymryd eu lle dros dro
  2. Talu cost recriwtio rhywun i gymryd eu lle ar sail barhaol
  3. Darparu ar gyfer y gost sy’n gysylltiedig â marwolaeth neu analluogrwydd aelod allweddol o staff.

Bydd cwmpas llawn yr yswiriant yn dibynnu ar y math o bolisi a brynir, ond ar eu menter eu hunain y bydd cwmnïau’n dewis anwybyddu’r risgiau sy’n gysylltiedig â cholli aelodau allweddol o staff. Efallai na fydd rhanddeiliaid, rheolwyr banc, cyflenwyr a chwsmeriaid mor ddidaro ynghylch y mater.

Diogelu Cyfranddaliadau

Mae’n beth cyffredin i gyfranddalwyr wneud cynlluniau ar gyfer trosglwyddo eu cyfranddaliadau cyn neu ar ôl ymddeol. Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig sicrhau nad yw marwolaeth sydyn cyfranddaliwr yn achosi trafferthion ariannol i weddill y cyfranddalwyr. Gall 75point3 gynghori ar gynlluniau diogelu addas.

Gall cytundebau cyfarwyddwyr neu bartneriaid ddarparu bod gweddill y cyfarwyddwyr yn gallu prynu cyfranddaliadau cyfarwyddwyr eraill sy’n gyfranddalwyr pe byddent yn marw. Fodd bynnag, mae risg na fydd gan y cyfarwyddwyr eraill ddigon o arian pan fydd cyd-gyfarwyddwr yn marw’n annisgwyl.

Un ffordd o gwmpas hyn yw cymryd yswiriant bywyd fel ffynhonnell gyllid. I drefnu yswiriant o’r fath, mae’n rhaid i bawb dan sylw ddeall a chytuno i’r trefniant. Bydd hefyd angen rhoi ystyriaeth ofalus i ffigyrau er mwyn penderfynu faint o yswiriant sydd ei angen.

Marwolaeth Cyflogai yn ystod Gwasanaeth

Mae darparu Cynllun Marwolaeth yn ystod Gwasanaeth i gyflogeion yn ffordd hwylus o ddarparu diogelwch ariannol i staff a’u teuluoedd. Gall 75point3 gynghori ar y gwahanol ffyrdd o ddarparu’r yswiriant hwn.